Solaris8的显卡列表(x86)

OoO
学会享受生活! 2001-05-31 字数 0

16 color Standard VGA 640x480(256K)

16 color Standard VGA with panning @800x600(256K)

3Dlabs Permedia2(8MB)

AST Ascentia 950N with SVGA LCD Panel(1MB)

AST Ascentia 950N with VGA LCD Panel(1MB)

AST Manhattan 5090P(GD5424-512K)

ATI 3D Pro Turbo PC2TV(4MB)

ATI 3D Pro Turbo PC2TV(8MB)

ATI 3D RAGE PRO(2MB)

ATI 3D RAGE PRO(4MB)

ATI 3D RAGE PRO(8MB)

ATI 3D Xpression(2MB)

ATI 3D Xpression+ PC2TV(2MB)

ATI 3D Xpression+ PC2TV(4MB)

ATI All-in-Wonder(4MB)

ATI Graphics Pro Turbo(2MB)

ATI Graphics Pro Turbo(4MB)

ATI Graphics Pro Turbo 1600(2MB)

ATI Graphics Pro Turbo 1600(4MB)

ATI Graphics Xpression(1MB)

ATI Graphics Xpression(2MB)

ATI Mach64 (ATT 20C491 & Winbond 82C490 DAC-1MB)

ATI Mach64CT(1MB)

ATI Mach64CT(2MB)

ATI Mach64GT(RAGE Series)(1MB)

ATI Mach64GT(RAGE Series)(2MB)

ATI Mach64GT(RAGE Series)(4MB)

ATI Mach64GT(RAGE Series)(8MB)

ATI Mach64VT(1MB)

ATI Mach64VT(2MB)

ATI Video Xpression(1MB)

ATI Video Xpression(2MB)

ATI WinTurbo(2MB)

ATI XPERT&Play(4MB)

ATI XPERT&Play(8MB)

ATI XPERT&Work(2MB)

ATI XPERT&Work(4MB)

ATI XPERT&Work(8MB)

Boca Voyager 64(2MB)

Chips 65540(1MB)

Chips 65545 with SVGA Panel(1MB)

Chips 65545 with VGA Panel(1MB)

Chips 65548 with SVGA Panel(1MB)

Chips 65548 with VGA Panel(1MB)

Chips 65550 with SVGA(800*600) Panel(2MB)

Chips 65550 with XGA(800*600) Panel(2MB)

Cirrus Logic GD5420(512K)

Cirrus Logic GD5422(1MB)

Cirrus Logic GD5424(512K)

Cirrus Logic GD5428(1MB)

Cirrus Logic GD5428(2MB)

Cirrus Logic GD5428(512K)

Cirrus Logic GD5429(1MB)

Cirrus Logic GD5429(2MB)

Cirrus Logic GD542x(1MB)

Cirrus Logic GD542x(2MB)

Cirrus Logic GD542x(512K)

Cirrus Logic GD5430(1MB)

Cirrus Logic GD5430(2MB)

Cirrus Logic GD5434(1MB)

Cirrus Logic GD5434(2MB)

Cirrus Logic GD5434(4MB)

Cirrus Logic GD5436(1MB)

Cirrus Logic GD5436(2MB)

Cirrus Logic GD5440(2MB)

Cirrus Logic GD5446(1MB)

Cirrus Logic GD5446(2MB)

Cirrus Logic GD544x(1MB)

Cirrus Logic GD544x(512K)

Cirrus Logic GD5465(2MB)

Cirrus Logic GD5465(4MB)

Cirrus Logic GD5480(1MB)

Cirrus Logic GD5480(2MB)

Cirrus Logic GD5480(4MB)

Cirrus Logic GD54M40(512K)

Cirrus Logic GD7543 with SVGA Panel(1MB)

Cirrus Logic GD7543 with VGA Panel(1MB)

Compaq Armada 4120T(1MB)

Compaq LTE 5100(1MB)

Compaq LTE 5200(1MB)

Compaq ProLiant 1000(GD5420-512K)

Compaq ProLiant 1500(GD5420-512K)

Compaq ProLiant 2000(GD5420-512K)

Compaq ProLiant 2500(GD54M30-1MB)

Compaq ProLiant 4000(GD5420-512K)

Compaq ProLiant 4500(GD5424-512K)

Compaq ProLiant 5000(GD5424-512K)

Compaq ProLiant Series(GD5420-512K)

Compaq ProSignia 300(GD5420-512K)

Compaq ProSignia 300(GD5424-512K)

Compaq ProSignia 500(GD5420-512K)

Compaq ProSignia 500(GD5424-512K)

Compaq ProSignia Series(GD5420-512K)

Compaq Professional Workstation 5000(Matrox MGA Millenium-2MB)

Compaq Professional Workstation 5000(Matrox MGA Millenium-4MB)

Compaq Professional Workstation 5000(Matrox MGA Millenium-8MB)

Compaq Proliant 800(GD540-512K)

Compaq QVision 1024(EISA)(1MB)

Compaq QVision 2000(2MB)

DEC(GD5428-512K)

Dell Latitude LM P133ST(896K)

Dell Latitude XPi 75D(896K)

Dell Latitude XPi CD(1MB)

Dell Latitude XPi P133ST(896K)

Dell OptiPlex DGX 590(ATI Mach64-2MB)

Dell XMT 590(S3 Vision864-2MB)

Diamond Fire GL 1000 Pro(8MB)

Diamond SpeedStar 64(1MB)

Diamond SpeedStar 64(2MB)

Diamond Stealth 3D 2000(2MB)

Diamond Stealth 3D 2000(4MB)

Diamond Stealth 3D 3000(2MB)

Diamond Stealth 3D 3000(4MB)

Diamond Stealth 64 DRAM(Graphics 2000 with S3-864-1MB)

Diamond Stealth 64 DRAM(Graphics 2000 with S3-864-2MB)

Diamond Stealth 64 DRAM(Graphics 2000 with S3-Trio64-1MB)

Diamond Stealth 64 DRAM(Graphics 2000 with S3-Trio64-2MB)

Diamond Stealth 64 VRAM(2MB)

Diamond Stealth 64 VRAM(4MB)

Diamond Stealth 64 Video 2000(1MB)

Diamond Stealth 64 Video 2000(2MB)

Diamond Stealth 64 Video 2001(Trio 64V+ 1MB)

Diamond Stealth 64 Video 2001(Trio 64V+ 2MB)

Diamond Stealth 64 Video 3000 with IBM RAMDAC(2MB)

Diamond Stealth 64 Video 3000 with IBM RAMDAC(4MB)

Diamond Stealth 64 Video 3000 with TI RAMDAC(2MB)

Diamond Stealth 64 Video 3000 with TI RAMDAC(4MB)

Diamond Stealth 64 Video DRAM(1MB)

Diamond Stealth 64 Video DRAM(2MB)

Diamond Stealth 64 Video VRAM(2MB)

Diamond Stealth 64 Video VRAM(4MB)

ELSA Victory 3D(2MB)

ELSA Victory 3D(4MB)

ELSA WINNER 1000 AVI(1MB)

ELSA WINNER 1000 AVI(2MB)

ELSA WINNER 1000 Pro(1MB)

ELSA WINNER 1000 Pro(2MB)

ELSA WINNER 2000 Pro(2MB)

ELSA WINNER 2000 Pro(4MB)

ELSA WINNER 2000 Pro/X(2MB)

ELSA WINNER 2000 Pro/X(4MB)

ELSA WINNER 3000-S(2MB)

Everex VGA Trio 64P(1MB)

Everex VGA Trio 64P(2MB)

Everex ViewPoint 64P(1MB)

Everex ViewPoint 64P(2MB)

FIC 864P-S3 Vision864(1MB)

FIC 864P-S3 Vision864(2MB)

HP OmniBook 5500CT(896K)

HP Vectra VL2(GD5428)-1MB)

HP Vectra XM2i(S3 Vision864-1MB)

HP Vectra XU(S3 Vision864 with ATT21C498-2MB)

HP Vectra XU(S3 Vision864 with STG1702-2MB)

Hercules Dynamite 128/Video(2MB)

Hercules Dynamite 128/Video(4MB)

IBM PC 300 Series(S3 Vision864 1MB)

IBM PC 300 Series(S3 Vision864 2MB)

IBM PC 300-486 Series(Cirrus Logic GD5430 1MB)

IBM PC 330-Model 6575(S3 864+SDAC-1MB)

IBM PC 330-Model 6575(S3 864+SDAC-2MB)

IBM PC 330-Model 6576(S3 Trio64-1MB)

IBM PC 350-Model 6581(Cirrus Logic GD5430-1MB)

IBM PC 360-Model 6598(Matrox Storm-4MB)

IBM PC 700 Series(S3 Vision864 1MB)

IBM PC 700 Series(S3 Vision864 2MB)

IBM PC 750-Model 6885-35H(S3 864+SDAC-1MB)

IBM PC 750-Model 6885-35H(S3 864+SDAC-2MB)

IBM PC Server 310-Model 8639-0DT 133MHz Pentium(S3 868-1MB)

IBM PC Server 310-Model 8639-0DT 133MHz Pentium(S3 868-2MB)

IBM PC Server 310-Model 8639-0E0(S3 Trio64 V+)(1MB)

IBM PC Server 310-Model 8639-0EV(S3 Trio64 V+)(1MB)

IBM PC Server 310-Model 8639-0XT(S3 864-1MB)

IBM PC Server 320-Model 8640-0DV 2x133MHz Pentium(GD5428/5429)(1MB)

IBM PC Server 320-Model 8640-0NJ(Cirrus Logic GD5428-1MB)

IBM PC Server 320-Model 8640-0XT(Cirrus Logic GD5428-1MB)

IBM PC Server 320-Model 8640-0YT(Cirrus Logic GD5428-1MB)

IBM PC Server 320-Model 8640-MXT(Cirrus Logic GD5430-1MB)

IBM PC Server 325-Model 8639-ES0(Cirrus Logic GD5436-1MB)

IBM PC Server 325-Model 8639-ESV(Cirrus Logic GD5436-1MB)

IBM PC Server 325-Model 8639-JS0(Cirrus Logic GD5436-1MB)

IBM PC Server 325-Model 8639-JSV(Cirrus Logic GD5436-1MB)

IBM PC Server 325-Model 8639-RS0(Cirrus Logic GD5436-1MB)

IBM PC Server 330-Model 8640-ES0(Cirrus Logic GD5436-1MB)

IBM PC Server 330-Model 8640-ES2(Cirrus Logic GD5436-1MB)

IBM PC Server 330-Model 8640-ESS(Cirrus Logic GD5436-1MB)

IBM PC Server 500-Model 8641-0YR(Cirrus Logic GD5428-1MB)

IBM PC Server 500-Model 8641-0YT(Cirrus Logic GD5428-1MB)

IBM PC Server 520-Model 8641-ED2(Cirrus Logic GD5428)-1MB)

IBM PC Server 520-Model 8641-EDG(Cirrus Logic GD5428)-1MB)

IBM PC Server 520-Model 8641-EZS(Cirrus Logic GD5428)-1MB)

IBM PC Server 720-Model 8642-0ZO Cirrus Logic GD5428-512K)

IBM PC Server 720-Model 8642-2ZS Cirrus Logic GD5428-1MB)

IBM PS/ValuePoint Performance Series-S3 Vision864(1MB)

IBM PS/ValuePoint Performance Series-S3 Vision864(2MB)

IBM ThinkPad 365XD(1MB)

IBM ThinkPad 760CD(1MB)

IBM ThinkPad 760ED(2MB)

IBM ThinkPad 760ED with XVGA LCD Panel(2MB)

IBM ThinkPad 760EL(1MB)

Intel TMI/IPG (WD90C31A)(512K)

Matrox Impression Plus(2MB)

Matrox MGA G100(2MB)

Matrox MGA G100(4MB)

Matrox MGA G100(8MB)

Matrox MGA G200(8MB)

Matrox MGA G400(32MB)

Matrox Millennium 175MHz(2MB)

Matrox Millennium 175MHz(4MB)

Matrox Millennium 175MHz(8MB)

Matrox Millennium 220MHz(2MB)

Matrox Millennium 220MHz(4MB)

Matrox Millennium 220MHz(8MB)

Matrox Millennium II 220MHz(4MB)

Matrox Millennium II 220MHz(8MB)

Matrox Millennium II 250MHz(4MB)

Matrox Millennium II 250MHz(8MB)

Matrox Mystique 135MHz(2MB)

Matrox Mystique 135MHz(4MB)

Matrox Mystique 170MHz(2MB)

Matrox Mystique 170MHz(4MB)

Matrox Mystique 220MHz(4MB)

Matrox Mystique 220MHz(8MB)

Micronics Mpower 4 Plus(ATI Mach64-1MB)

Miro Crystal 20SD(AT&T 20C498 Palette,1MB)

Miro Crystal 20SD(AT&T 20C498 Palette,2MB)

Miro Crystal 20SD(S3 SDAC Palette,1MB)

Miro Crystal 20SD(S3 SDAC Palette,2MB)

Miro Crystal 20SV(2MB)

Miro Crystal 20SV(4MB)

NEC Versa M75C(1MB)

NEC Versa M75HC(800x600 TFT)(1MB)

NVIDIA RIVA TNT2(32MB)

Number Nine #9 GXE64(1MB)

Number Nine #9 GXE64(2MB)

Number Nine #9 GXE64(S3 Trio64-1MB)

Number Nine #9 GXE64(S3 Trio64-2MB)

Number Nine #9 GXE64pro(2MB)

Number Nine #9 GXE64pro(4MB)

Number Nine #9 Imagine 128(4MB)

Number Nine #9 Imagine 128 Pro(8MB)

Number Nine #9 Imagine 128 Series 2(VRAM-4MB)

Number Nine #9 Imagine 128 Series 2e(VRAM-4MB)

Number Nine 9FX Motion331(1MB)

Number Nine 9FX Motion331(2MB)

Number Nine 9FX Motion531(1MB)

Number Nine 9FX Motion531(2MB)

Number Nine 9FX Motion771(2MB)

Number Nine 9FX Motion771(4MB)

Number Nine Reality 332(2MB)

Number Nine Reality 334(2MB)

Number Nine Reality 334(4MB)

Oak Technology OTI-107(2MB)

Oak Technology OTI-111(1MB)

Oak Technology OTI-111(2MB)

Orchid Kelvin 64(1MB)

Orchid Kelvin 64(2MB)

S3 Stealth 3D 2000 Pro(4MB)

S3 Trio3D(4MB)

S3 Trio64(1MB)

S3 Trio64(2MB)

S3 Trio64V+(1MB)

S3 Trio64V+(2MB)

S3 Trio64V+(4MB)

S3 Trio64V2/DX or Trio64V2/GX(1MB)

S3 Trio64V2/DX or Trio64V2/GX(2MB)

S3 ViRGE(2MB)

S3 ViRGE(4MB)

S3 ViRGE/DX(2MB)

S3 ViRGE/DX(4MB)

S3 ViRGE/GX(2MB)

S3 ViRGE/GX(4MB)

S3 ViRGE/GX2(2MB)

S3 ViRGE/GX2(4MB)

S3 ViRGE/VX(2MB)

S3 ViRGE/VX(4MB)

S3 Vision864(1MB)

S3 Vision864(2MB)

s3 Vision864 with S3 SDAC(1MB)

s3 Vision864 with S3 SDAC(2MB)

S3 Vision868(1MB)

S3 Vision868(2MB)

STB Nitro(1MB)

STB Nitro(2MB)

STB Nitro(4MB)

STB Nitro 3D(2MB)

STB Nitro 3D(4MB)

STB Nitro 64 Video(2MB)

STB PowerGraph 64(1MB)

STB PowerGraph 64(2MB)

STB PowerGraph 64 3D(2MB)

STB PowerGraph 64 Video(1MB)

STB PowerGraph 64 Video(2MB)

STB PowerGraph Pro(1MB)

STB PowerGraph Pro(2MB)

STB Velocity 3D(4MB)

STB Velocity 64V(2MB)

STB Velocity 64V(4MB)

Spwa/V7 Mirage P-64(2MB)

TI Extensa 560CD(1MB)

Toshiba Portege 610CT(1MB)

Toshiba Portege 650CT(2MB)

Toshiba Portege 660CDT(2MB)

Toshiba Satellite 100CS(896K)

Toshiba Satellite 200CDS(1MB)

Toshiba Satellite 220CDS(1MB)

Toshiba Satellite Pro 400CDT(1MB)

Toshiba Satellite Pro 400CS(896K)

Toshiba Satellite Pro 410CDT(1MB)

Toshiba Satellite Pro 410CS(896K)

Toshiba Satellite Pro 425CDT(2MB)

Toshiba T4900CT(1MB)

Toshiba Tecra 500CDT(2MB)

Toshiba Tecra 520CDT(2MB)

Toshiba Tecra 530CDT(2MB)

Toshiba Tecra 700CS(896K)

Toshiba Tecra 700CT(1MB)

Toshiba Tecra 720CDT(2MB)

Toshiba Tecra 730CDT(2MB)

Toshiba Tecra 740CDT(2MB)

Trident TVGA9000i(512K)

Trident Trident 9440(1MB)

Trident Trident 9680(2MB)

Trident Trident 9680(4MB)

Trident Trident 9685(2MB)

Tseng Labs ET6000(2MB)

Western Digital Paradise Bahamas(S3 864-1MB)

Western Digital Paradise Bahamas(S3 864-2MB)

Western Digital Paradise Bahamas 64(S3 Trio64-1MB)

Western Digital Paradise Bahamas 64(S3 Trio64-2MB)

ZENITH Z-NOTE GT(1MB)

Unix Unix操作系统