LZU 版2019年文章数统计

huangzy0138
禹神 2020-05-07 字数 3726

◢┌───────┐◣ ╭───╮╭───╮┌─┐─┐┌─┐─┐┌───┐

┌                  ┐ │█◤█││█◤█││█│█││█◣█││███│

│   水木社区   │ │█╭─╯│█│█││█│█││█◥█│└┐█┌┘

│   May  7, 2020   │ │█╰─╮│█│█││█│█││█│█│  │█│  

└                  ┘ │█◢█││█◢█││█◢█││█│█│  │█│  

◥└───────┘◤ ╰───╯╰───╯╰───╯└─└─┘  └─┘  

                                          ANSI Designed by tyllr@rygh.

┏━┓                                          ┏━┓

      版    面: LZU                       

 ╭╮         帖子总数: 692 篇                       ╭

 ☉☉         排序方式: 按总发文数降序排序           ☉

 ╰╯         文章数下限: 5                          ╰

┗━┛                                          ┗━┛

   /◥  排名│使用者代号  │总  数│M标记│G标记│原  作│附  件  ◤\

 ◤◣      1  xxjz85           151       0       0       6       6   ◢◥

  │       2  huaxiawolf        92       0       0       8       0    │

  ╰       3  bowarrow          52       0       0      14      11    ╯

   /◥     4  funew             41       0       0       5       2  ◤\

 ◤◣      5  Genlux            34       0       0      28       4   ◢◥

  │       6  sunnyzhao         30       0       0       0       0    │

  ╰       7  deliver           23       0       0      23       0    ╯

   /◥     8  huangzy0138       12       0       0       1       0  ◤\

 ◤◣      9  gavin7430         10       0       0       6       2   ◢◥

  │      10  ggg666             9       0       0       1       0    │

  ╰      11  brace              7       0       0       2       0    ╯

   /◥    12  xiaoqiao           6       0       0       1       1  ◤\

 ◤◣     12  siluhuayu          6       0       0       4       0   ◢◥

  │      12  daoban9528         6       0       0       0       0    │

  ╰      15  SYSOP              5       4       0       5       0    ╯

   /◥    15  liaijun            5       0       0       5       0  ◤\

 ◤◣     15  lingzhg            5       0       0       0       0   ◢◥

       总计 17 个ID                                         

─────────────────────────────────────

   v1.4.2 Copyright 2005~2012 jackchew@sjtu SpiritRain@rygh lsxk: @oicu

[20B

LZU 兰州大学
3 个回复
huangzy0138
禹神 2020-05-07

这个统计脚本居然还能用

【 在 huangzy0138 (禹神) 的大作中提到: 】

◢┌───────┐◣ ╭───╮╭───╮┌─┐─┐┌─┐─┐┌───┐

┌                  ┐ │█◤█││█◤█││█│█││█◣█││███│

│   水木社区   │ │█╭─╯│█│█││█│█││█◥█│└┐█┌┘

: ...................

xxjz85
潇湘君子 2020-05-07

这都能搞到?厉害了,不用自己数了。

【 在 huangzy0138 的大作中提到: 】

◢┌───────┐◣ ╭───╮╭───╮┌─┐─┐┌─┐─┐┌───┐

┌                  ┐ │█◤█││█◤█││█│█││█◣█││███│

│   水木社区   │ │█╭─╯│█│█││█│█││█◥█│└┐█┌┘

: ...................

bowarrow
冰弓玄箭Bowarrow 2020-05-13

我这也能进前三